Philadelphia to SAST Time

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America Time

Tuesday Aug, 03, 2021
06:27 AM

Philadelphia, Pennsylvania, United States of America

Philadelphia time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

South Africa Standard Time

Tuesday Aug, 03, 2021
12:27 PM

South Africa Standard Time (SAST)

SAST is 2 hours ahead of Universal Time.

Add 6 hours to Philadelphia time to get SAST time

Convert current time in Philadelphia to EDT time for the next 5 hours

Philadelphia Time SAST
07:27 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 01:27 PM Tuesday SAST
08:27 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 02:27 PM Tuesday SAST
09:27 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 03:27 PM Tuesday SAST
10:27 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 04:27 PM Tuesday SAST
11:27 AM Tuesday Philadelphia Time (EDT) 05:27 PM Tuesday SAST