Austin to SGT Time

Austin, Texas, United States of America Time

Wednesday Nov, 25, 2020
10:43 AM

Austin, Texas, United States of America

Austin time (CST) is 6 hours behind Universal Time.

Singapore Time

Thursday Nov, 26, 2020
12:43 AM

Singapore Time (SGT)

SGT is 8 hours ahead of Universal Time.

Add 14 hours to Austin time to get SGT time

Convert current time in Austin to CST time for the next 5 hours

Austin Time SGT
11:43 AM Wednesday Austin Time (CST) 01:43 AM Thursday SGT
12:43 PM Wednesday Austin Time (CST) 02:43 AM Thursday SGT
01:43 PM Wednesday Austin Time (CST) 03:43 AM Thursday SGT
02:43 PM Wednesday Austin Time (CST) 04:43 AM Thursday SGT
03:43 PM Wednesday Austin Time (CST) 05:43 AM Thursday SGT